Žádost o přijetí do mateřské školy

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ vždy v měsíci květnu. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023 v době od 6. 5. do 12. 5. 2022

Zápis je administrativní záležitostí a není nutná osobní účast dítěte ve škole.

Do MŠ je třeba doložit:

 • 1. Žádost (viz. níže)
 • 2. Evidenční list (viz. níže)
 • 3. Doložení řádného očkování dítěte potvrzením praktického dětského lékaře (netýká se dítěte s povinným předškolním vzděláváním)
 • 4. Prostou kopii rodného listu
 • 5. Popřípadě kopii doporučení ze školského poradenského zařízení

(nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech)

Doklady se podávají:

 • 1. datovou schránkou (viz. kontakt)
 • 2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • 4. osobním podáním ve škole

Důležité informace o zápisu:

 • 1. Předpokládaný termín zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí je stanoven na den: 3. 6. 2022.
 • 2. K zápisu na školní rok 2022/2023 jsou stanovena ředitelkou školy pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školky.
 • 3. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)
 • 4. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • 5. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • 6. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • 7. Registrační číslo dítěte si sestavuje zákonný zástupce sám – viz. Sestavení registračního čísla k zápisu
 • 8. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • 9. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • 10. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 • 11. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.