Jakým způsobem se bude přidělovat registrační číslo pro zápis na školní rok 2024/2025?

Zákonný zástupce si sestaví registrační číslo sám. První bude počáteční písmeno jména dítěte (příklad: Lucie – L) K tomuto písmenu bude přiřazeno čtyřčíslí uvedené za lomítkem rodného čísla dítěte. (příklad: výsledné registrační číslo – L1499)

Jak se rodič dozví o přijetí či nepřijetí svého dítěte do MŠ?

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již není automaticky zasíláno, ale je oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve vývěsce u budovy MŠ a na webových stránkách mateřské školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:  7. 6. 2024. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, rodiče ale mohou požádat o jeho vydání.

Rodičům nepřijatých dětí bude kvůli úsporám finančních prostředků rozhodnutí o nepřijetí doručeno osobně, kdy rodič potvrdí převzetí jednoho exempláře, popřípadě škola zašle rozhodnutí do vlastních rukou v obálce s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky.

Má rodič právo nahlížet do spisu?

Pro využití tohoto práva jsou stanoveny hodiny od 10:30  do 11:30 a to 29. 5. a 30. 5. 2024 v kanceláři školy. (ředitelna)

Je možné se odvolat?

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno v písemné podobě. Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V řízení o odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ je odvolacím orgánem Krajský úřad Plzeňského kraje. Po uplynutí odvolací lhůty nabývá rozhodnutí právní moci.