Činnosti, které jsou součástí ŠVP a nejsou realizovány za úplatu:

1. Používání metody „Mensa NTC Learning“:

Součástí Školního vzdělávacího programu jsou motorická cvičení a aktivity, které rozvíjejí intelektuální schopnosti dětí tak, aby v co největší míře dosáhly svých biologických potenciálů (cílem projektu je rozvoj mentální kapacity dětí pomocí jednoduchých cvičení, které jsou nenásilně včleněny do vzdělávacího programu školky, aby se u dětí v tomto věku co nejvíce využívalo jejich mozkového potenciálu).

2. Logopedická prevence:

Prevence je v rámci projektu pojímána komplexně tzn., že je zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte. V MŠ jsou realizována dechová a fonační cvičení, pohybové aktivity, zraková, hmatová, čichová cvičení, společné i skupinové didaktické hry se zaměřením na motoriku mluvidel, zrakovou a sluchovou percepci a paměť, vyjadřovací schopnosti, výslovnost, jazykový cit, rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby, artikulační obratnost a fonematické slyšení, rytmizace slov a říkadel, grafomotoriku, logopedické chvilky u logopedického zrcadla logopedická cvičení na rozvoj jednotlivých rovin jazyka – slovní zásobu, správnou výslovnost, gramatickou správnost a užití komunikace v praxi, práci s ICT výukovými programy pro řečovou výchovu a práci s literaturou.

Prevence není a ani nemůže být brána jako náhrada za logopedickou péči, kterou se zabývá klinický logoped.

3. Seznamování s tabletem, s prací na interaktivní tabuli SMART BOARD:

Seznamování s počítačovou technikou se děje výhradně na základě zájmu dětí jako volitelná činnost. Děti zvládají jednoduché úkony s myší, ze začátku s dopomocí, s instruktáží. Pracují s didakticky zaměřenými programy, hrami, které jsou počítačovou analogií známých her (pexeso, domino, člověče apod.) s počítačově zpracovanými pohádkami, jazykovými programy, které představují spojení obrázků a zvukových doprovodů, s omalovánkami, s hrami na odreagování. Ve zvýšené míře dbáme na ergonomii a hygienu práce.

U předškolních dětí je práce s interaktivní tabulí využívána i pro těsnou spolupráci se ZŠ Štěnovice a pro plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ.

Časový plán: dle zájmu dítěte

Organizační a personální zajištění: v každé třídě jsou učitelky, které absolvovaly kurzy Základy práce s počítačem, Práce s počítačem pro pokročilé, a školení a trénink práce s interaktivní tabulí SMART Board.

4. Polytechnické vzdělávání:

Vztah k vědě a technice i pracovní návyky nejen při práci s různě náročnými stavebnicemi získávají děti ve školce již řadu let. Aktuálnost tkví v uvědomění si skutečnosti, že stavebnice mají velmi blízkou souvislost s polytechnickou výchovou a že je třeba při práci s dětmi s těmito pomůckami používat správné technické pojmy, upozornit děti na některé technické principy a podněcovat zájem dítěte k hledání nových řešení. V současnosti pracujeme navíc s metodikami, které si celkově kladou za cíl podporovat zájem dětí o technické vzdělávání, pochopení toho, co to vlastně je řemeslo, jaká je jeho hodnota, společenská potřebnost a s jakými nástroji se ve vybraných profesích pracuje. Seznamování dětí s různými materiály i poznávání nářadí má v současnosti pro děti vysoký stupeň aktuálnosti. Zvláště zájem o řemeslné práce je ve společnosti celkově nižší a děti mají omezené možnosti se setkat s původním přírodním materiálem a málo příležitostí účastnit se smysluplné manuální práce, práci dospělých napodobovat a radovat se z výsledků své činnosti. V metodice polytechnického vzdělávání jsou načrtnuty nové příležitosti, jak při didakticky zacílené činnosti (či pohotovém využívání přirozených situací) se děti mohou učit více logicky přemýšlet, kreativně myslet, uplatňovat představivost a detailněji porozumět světu kolem sebe.

Časový plán: dle zájmu dítěte

Organizační a personální zajištění: v každé třídě jsou učitelky, které prošly polytechnickým vzděláváním v rámci projektu TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele mateřských škol.

5. Robotika:

V MŠ pracujeme se základy robotiky, programování. Děti se učí využívat schopností robotické včelky Bee-Bot, sady Cubetto, interaktivního robota Ozobot 2.0 a Botley robota. Jsme přesvědčeni, že mateřská škola a robotika jde dohromady a že si vzájemně nepřekážejí.

Časový plán: dle zájmu dítěte

Organizační a personální zajištění: paní učitelky se postupně proškolují v práci s digitálními učebními pomůckami. Další robotické hračky budou nadále do tříd doplňovány.