Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou Česko. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Vzdělávání vychází ze zásad a cílů vzdělávání stanovených školským zákonem a to především z § 2,3 a 33 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vize školy:


Moderní škola, která nabízí řadu aktivit vycházejících ze skutečných zájmů a potřeb dítěte tak, aby se nepromarnilo, ale naplnilo vše dobré, co dítěti bylo dáno do vínku jako možnost a mohly být tak položeny kvalitní základy pro jeho celoživotní učení.

Hlavní rysy programu naší školy:


Na základě své filozofie škola dětem poskytuje:


Po proškolení našich učitelek v metodě Mensa NTC do programu mateřské školy zařazujeme: