Projekt s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014016 s názvem: Personální podpora – školní asistent v MŠ Štěnovice

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_063/0014016-01

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 15. 05. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši

622 124,00 Kč

příjemci:

Název: Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih
Sídlo: K lomu 343, 332 09 Štěnovice
IČO: 70922799

na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu Název projektu dle MS2014+:1 Personální podpora – školní asistent v MŠ Štěnovice

Poskytnutá dotace je ve výši: 622 124,00 Kč

Realizace projektu je zahájena 1. 9. 2019.

Projekt je naplánován na dobu dvou let.

Hlavní část projektu školy je zaměřen na personální podporu.

Školní asistent v MŠ Štěnovice – cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu při vzdělávání dětí.

Výběr témat byl proveden na základě evaluační činnosti školy a výstupů dotazníkového šetření.

Evropské strukturální a investiční fondy