Děti si mohou přinést do školky na spaní „mazlíčka“- měkkou hračku, plyšáčka. Děti si mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní podmínky a se souhlasem učitelky. Za poškození či ztrátu hračky nenese MŠ odpovědnost. Všechny věci musí být zřetelně podepsány. Za nepodepsané věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném (šatnový blok), škola neručí. Odpovědnost školy za škodu, která dětem vznikne v průběhu vzdělávací činnosti nebo v přímé souvislosti s ní, upravuje zejména § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dále občanský zákoník. MŠ neumožňuje využívání dětských plen ani dudlíků. Výjimky tvoří omezení či diagnózy, které musí zákonný zástupce doložit potvrzením lékaře či školského poradenského zařízení.