Projekt s registračním číslem: CZ. 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019865 s názvem:
Personální podpora pro MŠ Štěnovice

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 20_080/0019865-01
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 24. 03. 2021 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši

413 661,00 Kč

příjemci:

Název: Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih
Sídlo: K lomu 343, 332 09 Štěnovice
IČO: 70922799

na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu.
Název projektu dle MS2014+:1 Personální podpora pro MŠ Štěnovice

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 09. 2021
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 08. 2022

Doba trvání projektu 12 měsíců

Hlavní část projektu školy je zaměřen na personální podporu.

Školní asistent v MŠ Štěnovice – cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu při vzdělávání dětí.

Výběr témat byl proveden na základě evaluační činnosti školy a výstupů dotazníkového šetření.

Evropská unie