Projekt s registračním číslem: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001782 s názvem:
Podpora z OP JAK pro MŠ Štěnovice

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 22_002/0001782-01 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablonypro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a)rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 16. 8. 2022 o poskytnutí dotace ve výši
730 470,00 Kč

příjemci:

Název: Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih
Sídlo: K lomu 343, 332 09 Štěnovice
IČO: 70922799

na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Název projektu dle MS2021+: Podpora z OP JAK pro MŠ Štěnovice
Poskytnutá dotace je ve výši: 730 470,00 Kč
Realizace projektu je zahájena 1. 9. 2022.
Projekt je naplánován na dobu dvou let.

Hlavní část projektu školy je zaměřen na personální podporu.

Školní asistent v MŠ Štěnovice – cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu při vzdělávání dětí, dále pak je projekt zaměřen na podporu osobnostně sociálního, profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání (čtenářská a matematická pre/gramotnost)

Výběr témat byl proveden na základě evaluační činnosti školy a výstupů dotazníkového šetření.