O nás

Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou Česko. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

 

Virtuální prohlídka naší školky

Mateřská škola byla postavena jako účelové zařízení v roce 1983 za velké podpory občanů Štěnovic, kteří se velmi aktivně podíleli na její stavbě a úpravě okolí. Současná škola je tvořena třemi budovami a má odloučené pracoviště v základní škole. Objekt mateřské školy je dvoupodlažní. Na první podlaží jsou situovány třídy – Štěňátka, Medvídci, Koťátka, vstupní vestibul se šatnami, knihovnou, kabinety, kanceláří ředitelky a stravovací provoz, ve druhém podlaží jsou umístěny dvě třídy – Klokánci a Berušky a jejich kabinety. V základní škole má MŠ třídu Liščata.

Všech šest tříd má celodenní provoz. Do třídy Liščata, popřípadě Berušky a Klokánci jsou umísťováni předškoláci, v Medvídcích jsou vzhledem k prostorovým podmínkám zařazovány děti nejmladší. Třídy Štěňátka a Koťátka jsou převážně věkově smíšené.

Škola je od července 2001 samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací. Spádovou oblastí je obec Štěnovice.

Stravování pro třídy v budově MŠ zajišťuje školní jídelna MŠ, která je součástí mateřské školy. Jídlo je servírováno v jednotlivých třídách. Děti ze třídy v ZŠ se stravují v jídelně ZŠ, kam docházejí na přesnídávku a oběd. Dětem je vyhrazena samostatná část jídelny a pevně stanovena doba stravování s požadovanými intervaly. Odpolední svačina je podávána přímo ve třídě.

Trvale dobrý technický stav celé budovy je pečlivě udržován, škola prochází průběžně rekonstrukcemi a výměnou zastaralých částí za nové. Postup modernizace vychází z dlouhodobého plánu technicko – materiálního vybavení a plánovaných rozpočtů na každý kalendářní rok. Kromě finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu se škola snaží ke svému rozvoji využívat i další finanční zdroje. V prázdninovém období 2009 byla zrealizována rozsáhlá rekonstrukce všech venkovních schodišť MŠ. O prázdninách 2010 prošla škola inovací topného systému s napojením na počítač. Ve všech třídách je tak možné dosáhnutí stálé a optimální teploty.

Všechny třídy naší školy mají příjemný interiér, v kterém jsou vytvořena zázemí pro soukromí dětí, koutky pro dětské hry a který je doplněn výzdobou především dětských výkresů, výtvorů a výrobků. Dostatek různých hraček a vybavení pomůckami umožňuje zajišťovat naplňování programu školy, jehož obsah se odvíjí od nabídky řady aktivit vycházejících ze skutečných zájmů a potřeb dětí. Hračky jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, pro dívky i chlapce. Děti jsou průběžně na základě svého zájmu seznamovány i s audiovizuální technikou a základy programování. (tablety, interaktivní tabule, robotické hračky).

Třída Medvídků byla vybavena zcela novým dětským nábytkem v roce 2007, třída Liščat v roce 2009. O vánočních prázdninách 2011 došlo ke zbudování nových dětských sprchových koutů ve třídách Berušek, Klokánků a Štěňátek a výměně dětských vodovodních kohoutků za pákové baterie. V roce 2010 byla vyměněna všechna lehátka pro odpočinek dětí za nová. O letních prázdninách 2011 se uskutečnila nástavba MŠ se sedlovou střechou za podpory Plzeňského kraje. Na chodníku na zahradě MŠ však vznikly žlábky na odtok dešťové vody ze střechy a toto řešení nebylo z hlediska bezpečnosti dětí zcela ideální. V této době se dořešilo i pevné oddělení zahrady od dvora MŠ vzhledem k tomu, že nebyla zcela zajištěna bezpečnost dětí, protože na dvůr zajížděla v průběhu dne auta se zásobováním. V roce 2013 a 2014 byl vyměněn šatnový nábytek v šatnách Štěňátek, Klokánků a Berušek, došlo též k výměně nábytku v umývárnách těchto třech tříd. O prázdninách 2014 byly vyměněny firmou Vekra všechny vstupní dveře do MŠ za bílé, plastové s bezpečnostními skly. V roce 2014 byly dále zrekonstruovány šatny dětí. V roce 2015 byly položeny nové podlahové krytiny – zátěžové koberce – do všech tříd školy.

Do roku 2006 měla škola pouze tři třídy. O čtvrtou třídu byla rozšířena od září 2007. O pátou třídu byla škola rozšířena od září 2009, o šestou třídu v roce 2018 a to vzhledem k tomu, že již několik let kapacita 130 dětí nedostačovala poptávce na umístění všech dětí, jejichž rodiče žádali o přijetí do mateřské školy.

Nákladná rekonstrukce školky proběhla během dvou let 2017 – 2018. Na jaře roku 2017 bylo schváleno přidělení dotace na stavební úpravy, kdy poskytovatelem dotace byl řídící orgán IROP. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala vybraná projektová kancelář Hausner a Spěváček. Zahájení stavebních prací proběhlo v listopadu 2017. Předpokládané celkové náklady akce činily zhruba 30 mil. Kč.

Současná kapacita školy je 159 dětí. Vzhledem k tomu, že před mateřskou školou lze obtížně parkovat, dojde také v návaznosti na stavební úpravy k výstavbě nového parkoviště před areálem školky pro personál i rodiče docházejících dětí. V nejbližším časovém termínu by měly být též zrenovovány všechny umývárny dětí a dětská WC, která již nevyhovují požadavkům, které jsou na ně kladeny.

Též vybavení školní jídelny je postupně obměňováno a modernizováno dle finančních možností. Je zpracován projekt na uspořádání kuchyně se zabudovanými moderními prvky. O hlavních prázdninách 2009 byl do kuchyně MŠ pořízen konvektomat a postupně myčky, nerezové zařízení a nové výdejní vozíky, sklad byl dovybaven novými mrazicími boxy. V roce 2014 byly zrekonstruovány přípravné kuchyňky v celé mateřské škole. Od roku 2016 do současnosti byly do školní jídelny pořízeny další nerezové stoly, krouhač zeleniny s hranolkovačem, další myčky nádobí, pračka, digitální váhy, chladící skříně, odšťavovač ovoce a nový konvektomat.

Škola je obklopena velkou zahradou s pískovišti, kopcem, altánem, dvěma chatami a přírodními koutky pro dětské hry. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Její velká rozloha vedla k vybudování míst s houpačkami, pohyblivými mostíky, tabulí na kreslení, průlezkami, skluzavkami, pirátskou lodí a dalšími prvky pro hry a dostatečné pohybové vyžití dětí. Výsadbou vzrostlých stromů se snažíme vytvořit stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Umístění naší školky blízko pod lesem nabízí navíc mnoho pozorování přírodních jevů, pořádání výletů, každodenních vycházek a pomáhá podporovat fyzickou kondici dětí.

Od roku 2014 se mateřská škola intenzivně zabývá prevencí řečových problémů a to nejen u dětí před nástupem do základní školy, ale po celou dobu jejich docházky, tzn. od 3 let věku. Ve školním roce 2014/2015 se škola se stala pilotní školou pro ověřování vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a hostitelským pracovištěm pro realizaci stáže v rámci projektu Techmania Science Center o.p.s. ve spolupráci se soukromou školou DIMENZE AZ s.r.o. v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve školce jsou na základě tohoto programu ve zvýšené míře používány didaktické pomůcky zaměřené na polytechnické vzdělávání.

Školka vytváří podnětné prostředí a podmínky pro vzdělávání nadaných dětí, podporu nadání, realizuje aktivity podporující fyzickou i intelektovou stimulaci dětí, má proškolené učitele v metodě Mensa NTC. V roce 2015 byl školce přidělen titul „Školka spolupracující s Mensou Česko“. Obnovování titulu je Mensou Česko přidělováno vždy po splnění konkrétních povinných podmínek.

Převážné většině rodičů provoz školy od 6,15 hod. do 16,00 hod. v předchozích letech vyhovoval, v roce 2013 jsme však na žádost rodičů přistoupili na časnější zahájení provozu MŠ, a to od 6,00 hodin. Od roku 2016 zřizovatel mateřské školy financuje prodloužený provoz MŠ v jedné třídě do 16,30 hodin. (v hlavní budově MŠ) Provoz mateřské školy by měl v ideálním případě vyhovovat i psychohygienickým potřebám dětí.

Dne 31. 7. 2017 byl schválen projekt MŠ Štěnovice šablony I. z výzvy OP VVV 02_16_022 s výší částky podpory 484 696 Kč, která byla čerpána dva roky především na dočasnou personální podporu v mateřské škole.

Od 1. 9. 2019 byla zahájena realizace projektu Šablony II. z OP VVV s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014016 s názvem: Personální podpora – školní asistent v MŠ Štěnovice, kdy hlavním cílem této aktivity bylo poskytnout škole opět dočasnou personální podporu při vzdělávání dětí. Částka podpory dosáhla 622 124,00 Kč a byla čerpána po dobu dvou let.

Na podzim 2019 byla mateřská škola ve Štěnovicích Českou školní inspekcí vybrána pro redakci příkladu inspirativní praxe, kdy se stává ve vybraných aspektech kvality vzdělávání inspirací pro jiné školy. Příklad inspirativní praxe byl postupně zpracováván po dobu dvou let.

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 byla škola zapojena do projektu Šablony III s registračním číslem: CZ. 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019865. s názvem: Personální podpora pro MŠ Štěnovice. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o přidělení dotace ve výši 413 661,00 Kč.

Mateřská škola Štěnovice usiluje od září 2018 o získání certifikátu Zdravá školní jídelna. Projekt Zdravá školní jídelna se zaměřuje na zvýšení pestrosti a nutriční hodnoty pokrmů v rámci školního stravování, na formování správných stravovacích návyků dětí.

Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 je škola zapojena do projektu Šablony J. A. Komenského s registračním číslem: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001782 s názvem: Podpora z OP JAK pro MŠ Štěnovice. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o přidělení dotace ve výši 730 470,00 Kč.