Ústřední téma:

Hlavičku mám na nápady,
abych si vždy věděl rady,
jak a proč se umím ptát,
chci vše zkusit, všechno znát.

Témata:

Integrovaný blok č.1

Když si s něčím nevím rady,
poradím se s kamarády.
budeme si spolu hrát,
zpívat, cvičit, malovat.

Časový rozsah: přibližně 4 – 6 týdnů

Cíl:

Při rozvíjení schopností dítěte, které jsou důležité pro navazování vztahů k ostatním lidem, využívat edukační aktivity k získávání informací pro pedagogickou diagnostiku jako východisko pro další nastavení vhodného způsobu vzdělávání a včasnou prevenci všech možných pozdějších školních neúspěchů dětí.

Činnostní charakteristika:

Po prázdninách se budeme učit vytvářet kolem sebe podmínky, které napomohou tomu, aby zde každé dítě postupně získalo své místo a v novém prostředí se cítilo bezpečně a jistě. Budeme se vzájemně kolem sebe rozhlížet, poznávat se, učit se znát svá jména, své značky, komentovat zážitky z prázdnin, vzájemně se respektovat a zakládat dětská přátelství. Nejmladší děti se postupně seznámí se všemi prostorami naší školky a naučíme se v nich všichni orientovat a bezpečně pohybovat. Nenásilně se seznámíme s jednoduchými pravidly společného soužití a se vším, co je ve školce běžné. Budeme si též společně vytvářet obrazné symboly – piktogramy vzájemného soužití, objevovat nové hračky, hry, knížky, pomůcky a vše, co nás zajímá. V rámci vzdelávací nabídky bude využito edukačních aktivit vhodných pro přirozenou adaptaci dětí na prostředí mateřské školy a podporujících sbližování dětí, uvědomování si kamarádství a aktivní naslouchání druhému. Zaměříme se též na modelové situace, kdy se dítě učí přijímat ostatní kolem sebe, činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému a v souvislosti s tím i na hry interaktivní, sociální, pohybové, námětové, hudební a dramatické, maňáskové scénky a tvůrčí etudy a pokusy. Nezapomeneme na činnosti spontánní, relaxační a odpočinkové. Budeme dávat příležitost ke vzájemným rozhovorům, slovním projevům a dechovým cvičením. Starší děti budou moci zvolit i činnosti seznamující je s audiovizuální technikou. Budeme si hrát na školní zahradě se zahradním nářadím a ostatními pomůckami, budeme experimentovat s pískem a předměty. Děti, které již školku navštěvovaly, budou do jisté míry nést zodpovědnost za některá pravidla, se kterými již mají zkušenost, budou pomáhat ulehčovat novým dětem chvíle odloučení od rodičů, překonávat rozpaky a učit se žít s kamarády v novém prostředí tak, aby byli všichni spokojení. Nepůjde to všechno hned, budeme se to učit a procvičovat celý rok.

Naše záměry:
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problému:

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence činnostní a občanské

Integrovaný blok č.2

Vzal si malíř pestré barvy,
listí stromů maluje,
my společně prozkoumáme,
jak a proč to všechno je.

Časový rozsah: přibližně 6 – 8 týdnů

Cíl:

Citlivě si všímat změn v okolním prostředí a přírodě, podporovat rozvoj obsahové stránky řeči, radost z objevování a dozvídání se nových věcí.

Činnostní charakteristika:

Krása podzimní přírody nás bude inspirovat k jejímu citlivému vnímání a naše smysly nám v tom pomohou nejvíce. Při vycházkách a výletech do přírody budeme pozorovat barvy plodů, kamenů a ostatních přírodnin, krásné barvy objevíme i na listech stromů a keřů. Budeme poslouchat, jak podzimní vítr hučí, hvízdá a šelestí, ucítíme měnící se vůni lesa. Budeme si cvičit jazýčky, hrát se slovy, dávat si běžné i enigmatické hádanky,dovypravovat příběhy s otevřeným koncem, pracovat s přírodninami, hrát různé ekohry, ochutnáme při tom zeleninu a podzimní ovoce.Budeme si povídat o tom, která zvířátka se již ukládají k zimnímu spánku, dozvíme se, že les čeká zimní odpočinek a že celá příroda se v tomto období, tak jako každý rok, mění a pozvolna se na tento spánek připravuje. Objevování podzimních tajemství podpoříme i čtením zajímavých knížek, které si mohou děti přinést z domova, rytmizováním říkadel, básniček ve spojení s pohybem, prohlížením encyklopedií a hledáním souvislostí s tím, co jsme pozorovali při svých podzimních výletech. V souladu s těmito činnostmi si budeme klást různé otázky, společně hledat odpovědi, budeme se snažit domýšlet, předvídat, představovat si, společně hodnotit postavy z jednoduchých příběhů a probouzet fantazii. Za pomoci pohybových her spojených s řečí nebo zpěvem budeme podporovat jak pohybovou aktivitu, tak chuť dětí k dalšímu vyjadřování. Téma kouzelného podzimu umožníme dětem najít i v dětských výukových programech nebo při práci s novými hračkami, pomůckami, tablety a interaktivní tabulí. Z našich knihovniček si budeme společně vybírat knížky k prohlížení, vyprávění a čtení, které jsou vhodné k šíření úcty k životu a které jsou nositeli univerzálních morálních hodnot. To, co se dozvíme a společně při čtení objevíme, se budeme snažit i graficky znázornit, vytvořit myšlenkovou mapu, popřípadě vhodně aplikovat do našeho společného soužití, běžného života.

Naše záměry:
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence

Sociální a personální kompetence

Činostní a občanské kompetence

Integrovaný blok č.3

Rohy, jazyk, kopyto,
uhádneme, kdo je to.
Pak spočítá každý z nás,
Kdy Ježíšek přijde zas.

Časový rozsah: přibližně 6 týdnů

Cíl:

Posilovat důležitost lidského prvku v komunikaci mezi lidmi a kontaktu s živým slovem a prohlubovat tak vzájemné emocionální vazby mezi všemi zúčastněnými tzn. dětmi, rodiči, zaměstnanci školy, učit děti podílet se na utváření společenské pohody v prostředí třídy, mateřské školy.

Činnostní charakteristika:

Toto období je stvořeno pro podporu emočního zdraví dětí, jejich pocitu bezpečí, důležitosti a lásky. Zaměříme se na posilování mezilidských vztahů, vztahů v rodině i pro poznávání její hlavní funkce. Zařadíme proto hry a činnosti na téma rodiny, přátelství, vztahů mezi oběma pohlavími a aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi dětmi a dospělými. To vše souvisí s vnímáním dohodnutých pravidel soužití mezi dětmi a dospělými v celé naší školce, se schopností spolupracovat a respektovat druhé, s důvěrou mezi dětmi a všemi zaměstnanci mateřské školy. V této době se budeme se těšit na společná povídání, vyprávění a čtení o vánocích, vzájemné sdílení svých zážitků, přání a tužeb a na přípravy vánoční tradice. Budeme si uvědomovat sílu, tempo a rytmus řeči za pomoci dechových, artikulačních a fonematických her. Po vyprávění či čtení necháme vyplout na povrch své myšlenky, touhy, přání i obavy. Živé vyprávění a čtení bude inspirací k nejrůznějším aktivitám, zejména výtvarným, hudebním, manipulačním, konstruktivním a dramatickým. Zaposloucháme se do koled a seznámíme se s některými vánočními zvyky. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví, zdobení vánočního stromu pro zvířátka v lese, pracovní činnosti týkající se slavnostního stolování, úpravy školkovského prostředí a poslech příběhů, pohádek, hudebních skladeb a účast na kulturních akcích, které nám pomohou porozumět aktuálním citovým prožitkům a slavnostním náladám. Průběh těchto akcí budeme sledovat i na úrovni života v obci a našeho nejbližšího okolí. Celkovou vánoční atmosféru zpříjemní vánoční posezení s rodiči.

Naše záměry:
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problému:

Komunikativní kompetence

Sociální a personální kompetence

Činnostní a občanské kompetence

Integrovaný blok č.4

Co se to tu přihodilo,
že je všude kolem bílo?
Z čeho tvořit, to už víme,
sněhuláka postavíme.

Časový rozsah: přibližně 6 týdnů

Cíl:

Posilovat samostatnost dětí při vyjadřování vlastních myšlenek prostřednictvím obohacujících zážitků v prostředí běžného živo¬ta mateřské školy zaměřených na utváření kladného přístupu ke zdravému životnímu stylu.

Činnostní charakteristika:

V tomto období zjistíme, že zima je nádherná doba, která se hodí pro sportování, dovádění a radování se, ale i pro zkoumání vlastností sněhu a ledu, stavění sněhuláků a různých sněhových „příbytků“. Budeme si hrát se sněhem, na sněhu a na ledu, hrát hokej, bobovat, hrát si ve školce na lékaře, povídat si o zdraví, nemoci, správném stravování, možném nebezpečí a úrazech, vyprávět si zážitky ve spojitosti s nehodou, s nemocí, s pobytem v nemocnici a o společných ozdravných pobytech a zimních výletech dětí a rodičů. Budeme rozvíjet neverbální komunikaci, mimiku, gesta, naše pohyby těla jako podporu doro¬zumívání a porozumění. Zaměříme se dále na činnosti, které nám pomohou poznávat lidské tělo a jeho části. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co by se stalo, kdyby…, co myslíš, že se teď stane, jaká je souvislost mezi zdravím a sportováním, proč je důležitý odpočinek, budeme diskutovat nad problémy a povzbuzovat se k reflexi nad důsledky vlastních činů. Budeme vyhledávat časté příležitosti ke spo¬lečným hrám a činnostem s ostatními dět¬mi, abychom všichni získali zkušenosti s oboustranně potřebným a prospěšným porozuměním, komunikací a spoluprácí.Budeme nadále využívat informativní a komunikativní prostředky, prohlížet si zajímavé obrázky v encyklopediích, odpočívat při poslechu zajímavých pohádek a příběhů na pokračování, ve kterých se můžeme např. dozvědět mnoho zajímavého o krajinách věčného sněhu a ledu i o zvířatech a lidech, kteří tam žijí. Poetické zimní období podnítí naši tvořivost a nápaditost, estetické vnímání i vyjadřování, kterých využijeme ve školce při různých literárních, výtvarných či dramatických činnostech. Na vycházkách se seznámíme s nejbližším okolím mateřské školy, s místem, kde je v obci lékárna, ordinace dětského lékaře apod. V závěru oslavíme masopust. Vyrobíme si společně masky a pustíme se do karnevalového reje.

Naše záměry:
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problému:

Komunikativní kompetence:

Sociální a personální kompetence:

Činostní a občanské kompetence:

Integrovaný blok č.5

Když sluníčko začne hřát,
stěhuje se zima z vrat.
S vládou končí, to už víme,
jaro venku objevíme.

Časový rozsah: přibližně 8 týdnů

Cíl:

Poznávat přirozeně i zprostředkovaně živou i neživou přírodu, těšit se z příjemných zážitků při setkávání s přírodními krásami ve svém okolí, uvědomovat si jejich křehkost a potřebu ochrany.

Činnostní charakteristika:

Budeme využívat každé příležitosti k poznávání různých ekosystémů (les, louka, rybník, domácí prostředí) v našem okolí a jejich jarního probouzení. Především sama příroda, počasí, zvířata, jejich mláďata a rostliny kolem nás přichystají řadu pozorování, které budou motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvami i přírodninami, pro ekohry, pro napodobování zvuků, průpravná cvičení k artikulaci, cvičení motoriky mluvidel, pro práci s knihou a další kognitivní činnosti. Schopnost poslechu příběhů budeme nadále kultivovat, využijeme všechny příležitosti k aktivnímu řečovému projevu a rozšiřování slovní zásoby. Budeme nadále podporovat příjemnou atmosféru a náladu pro společná vyprávění a posilovat tím hezké vztahy mezi dětmi. Určování tvarů, barev, jejich třídění a pojmenovávání budou pojmy, se kterými se děti při experimentování, ale i různých řízených činnostech setkají. Řada činností, zvláště těch pohybových a zdravotně zaměřených, bude probíhat v prostorách školní zahrady. Při vycházkách do přírody se setkáme s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (společenství včel, mravenců, brouků atd.) a tím i významem spolupráce, tolerance a ohleduplnosti v lidském společenství. Budeme si též všímat pořádku či nepořádku kolem sebe i v okolní přírodě a zjišťovat, jak se mohu o pěkné prostředí zasloužit i já sám. Budeme společně přemýšlet nad otázkami, Co se stane, když….., a nad otázkami vzniku a zániku života.

Naše záměry:
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problému:

Komunikativní kompetence:

Sociální a personální kompetence:

Činostní a občanské kompetence:

Integrovaný blok č.6

Načpak máme bystrou hlavu?
K učení i pro zábavu.
Navštívíme v malé chvíli
všechny zemské světadíly.

Časový rozsah: přibližně 8 týdnů

Cíl:

Zakládat u dětí elementární povědomí o tom, že svět lidí, zvířat i rostlin je rozmanitý, pestrý a proměnlivý, učit je orientovat se v jeho řádu a o výsledcích pozorování vést rozhovory.

Činnostní charakteristika:

Budeme si vyprávět o cestování různými dopravními prostředky, putování známými i neznámými oblastmi a krajinami, zajímat se o lidi a zvířata z různých zemí, či světadílů. Navštívíme zoologickou zahradu a budeme toto téma dále rozvíjet hrou, hudebními i pohybovými aktivitami a prací s knihou.
Zaměříme se na činnosti, které vedou k poznávání různých lidských vlastností, dovedností, schopností i citů. Budeme pozorovat, jak se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní. Po vyprávění nebo čtení příběhů o jiných krajích budeme společně hledat odpovědi na otázku, o čem byla tato knížka, co je pro nás nejdůležitější, co nás při četbě napadlo, co mi to připomíná. Starší děti si zkusí obrázkovou knížku dokonce vyrobit. Ve školce ochutnáme jídla jiných národů, které nám naše paní kuchařky připraví, budeme vést rozhovory o tom, kam pojedeme na prázdniny, debaty o svých zážitcích z dalekých cest, ale i o fantazijních výletech, které si společně vymyslíme. Své představy a vlastní názory vyjádříme pomocí různých výtvarných dovedností a technik. Na mapě a na obrázcích si ukážeme místa, kde kdo již byl a odkud kdo je. Seznámíme se s různými symboly, tvary, starší děti, pokud budou mít zájem i s některými číslicemi či písmeny.
Ve školce i na zahradě zařadíme hry s dopravní tématikou, hry procvičující orientaci v prostoru a rozvíjející vůli a vytrvalost. Společně si řekneme, jak se při skutečných dopravních situacích můžeme chránit, jaké nebezpečí nám hrozí při hrách, jízdě na kole a jak můžeme ošetřit např. odřené koleno.

Naše záměry:
Budeme usilovat, aby děti odcházející do základní školy, dosáhly v následujících kompetencích této úrovně:

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problému:

Komunikativní kompetence:

Sociální a personální kompetence:

Činostní a občanské kompetence: