Aby bylo na Zemi milo

Po znovuotevření MŠ bylo hlavním cílem ve třídě Liščata poznávat přirozeně i zprostředkovaně živou i neživou přírodu, těšit se z příjemných zážitků při setkávání s přírodními krásami ve svém okolí a uvědomovat si jejich křehkost a potřebu ochrany.

Děti si osvojovaly především poznatky o životě na Zemi. Byly vedeny k ochraně přírody a živých bytostí, ke třídění odpadu, i k zamyšlení se co by se stalo, kdyby……… V podtématu „Na počátku kapička“ děti také získaly poznatky o koloběhu vody v přírodě, proč je voda důležitá pro život, kde pomáhá a kde může škodit, jak ji lidé, ale i my můžeme využívat a chránit. Zdokonalily si své dovednosti při práci s různými materiály, experimentovaly při pokusech s vodou. Byly vedeny k samostatnému vyhledávání informací v knihách a encyklopediích a ke spolupráci při skupinových činnostech s didaktickými pomůckami.

Naše třída předškoláků se také zapojila do výtvarné přehlídky s názvem „ Mám rád(a) svoje město (vesnici).“ Na základě prožitků z vycházek okolím MŠ děti výtvarně ztvárnily, jak vypadá vesnice, ve které žijí. Co se jim na vesnici líbí, kam rády chodí, co by ukázaly někomu, kdo by přijel na návštěvu.

V závěru tohoto tematického bloku jsme se společně zamýšleli a sdělovali si, co bychom my mohli udělat pro to, aby v naší vesnici, ale i na Zemi bylo milo.

Autor: Lenka Brožíková, Ilona Krastová